ABOUT US

Let's get to know each other.

ABOUT US

            ไซ สตูดิโอ คือบริษัทสัญชาติไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ทีมของเรามุ่งสร้างผลงานคุณภาพ ภายใต้ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานต่างๆได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค้า และมีผลงานผลิตออกมาอย่างรวดเร็วสูงสุด

            เป้าหมายของเราคือการสร้างเกม และสื่อต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ประกอบกับสร้างให้เกิดรายได้จริง และนำประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน

             อีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ คือการพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กร ให้เป็นบรรยากาศสำหรับการทำงานที่เปิดกว้างของมืออาชีพ

            Zai Studio is a Thai company. We create excellent quality products by using an efficient working system.

            Our goal is to make games that mak a real profit and create moments of enjoyment for players. 

             We develop a strong culture with a productive atmosphere and be a workplace for professionals in the game industry.

CONTACT US

Over the phone or online

M.png
Promote-Image-2_edited.png

Rattanathibet Road, Bang Rak Pattana, Nonthaburi

หากคุณสนใจ ให้เราสร้างสรรค์ผลงาน สามารถกรอกข้อมูลที่นี่:

Thanks for submitting!

หากคุณต้องการคำปรึกษา หรือบริการอื่นๆ สามารถกรอกข้อมูลที่นี่:

Thanks for submitting!